GS. TRƯƠNG NGUYỆN THÀNH

TÓM TẮT VỀ NHÂN THÂN

GIÁO SƯ TRƯƠNG NGUYỆN THÀNH

Họ và tên: Trương Nguyện Thành

Ngày sinh: 17/04/1962

Nơi sinh: Bình Định, Việt Nam.

Hiện nay Giáo sư Trương Nguyện Thành có hai quốc tịch: Việt Nam và Hoa Kỳ là một giáo sư đại học, hiện đang giảng dạy tại ĐH Utah;

Giáo sư Thành là một trong nhà khoa học gốc Việt thành danh ở Hoa Kỳ. Năm 2002, Trương Nguyện Thành được phong Giáo sư Cao cấp (cấp cao nhất trong ba cấp Giáo sư ở Mỹ) khi mới 41 tuổi. Từ năm 1992 đến nay, Giáo sư Trương Nguyện Thành đã có hơn 160 bài báo được in trên các tạp chí khoa học quốc tế.